Ga direct naar:Stichting Avondvierdaagse Wassenaar hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wordt beschreven hoe wij omgaan wordt met persoonsgegevens. Stichting Avondvierdaagse Wassenaar doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Avondvierdaagse Wassenaar houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

    •      Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

    •      Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

    •      Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

    •      Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

    •      Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

    •      Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert.

Stichting Avondvierdaagse Wassenaar is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze website www.avond4daagse-wassenaar.nl.

Waarvoor verwerkt Stichting Avondvierdaagse Wassenaar uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Registratie van deelnemers.
  • Het inventariseren van de uit te delen medailles.
  • Het benaderen van deelnemers indien nodig, bijvoorbeeld om een loopavond te annuleren of om een medaille uit te reiken indien dat niet is gelukt op de laatste loopdag.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Adres;
  • Telefoonnummer;
  • De loopafstand die iemand wil lopen;
  • Voor de hoeveelste keer een deelnemer aan het evenement meedoet.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Stichting Avondvierdaagse Wassenaar geeft worden niet aan derde partijen verstrekt.

Bewaartermijn

Stichting Avondvierdaagse Wassenaar bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De inschrijfformulieren met daarop de persoonsgegevens worden uiterlijk twee weken na de avondvierdaagse vernietigd.

Beveiliging

Stichting Avondvierdaagse Wassenaar heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

    •      Alle personen die namens Stichting Avondvierdaagse Wassenaar van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

    •      Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die Stichting Avondvierdaagse Wassenaar van u ontvangen heeft. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door Stichting Avondvierdaagse Wassenaar over te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Stichting Avondvierdaagse Wassenaar kan u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u hierover via de website direct contact met Stichting Avondvierdaagse Wassenaar op nemen.

Snelkoppelingen